SCOTS
CMSW

[neo-shoilleir]

See this word as a collocate cloud

timcheall an seo am ferret[neo-shoilleir]f982: [neo-shoilleir] m981: [?]ach cha d'fhuair e grèim air gin aca[/?] [tarraing anail]
seo am ferret [neo-shoilleir] f982: [neo-shoilleir]m981: [?]ach cha d'fhuair e grèim air gin aca[/?] [tarraing anail] f982: [tarraing anail]
dad a dh fhios agam[neo-shoilleir]aig naoi uairean bha e
dìreach mu chòig uairean e[neo-shoilleir]f982: an e athair a
ga dhèanamh iad fhèin [slugadh][neo-shoilleir]iadsan f982: oh ma tha
f980: obh oh cha ghabhainnsa[neo-shoilleir]m979: ithidh iadsan rud sam
aig na barraichean an glaschu[neo-shoilleir]m979: bidh aidh is bidh
bhith ann glaschu pailt cho[neo-shoilleir]s a tha e an
àite sam bith eile m979: [neo-shoilleir] bhios a cur bom
side t side cho blàth[neo-shoilleir]f982: chan àbhaist chan àbhaist
uisge m981: a h uile[neo-shoilleir]le uisge thàinig spùt mòr
mhòine againne nach ann m981: [neo-shoilleir]ach tha a mhòine mòine
tha sin an còmhnaidh blàth[neo-shoilleir]f980: cha bhi e uill
mar a thàinig an cnap[neo-shoilleir]f982: mmhm m981: ch- chan
s a eh s a[neo-shoilleir]m981: an nighean s a
eil sin antartic m979: polar[neo-shoilleir]feumaidh gur e àite gu
mi a dol ga ithe[neo-shoilleir]feumaidh tu f982: feumaidh tu
dol ga dhèanamh a màireach[neo-shoilleir]m981: chan eil na a
robh rathad no dad aige[neo-shoilleir]san àite no an e
bhith shuas agad fhèin f982: [neo-shoilleir][?]agad[/?] s ann aidh bha
a chur air a f982: [neo-shoilleir]an do dh ith thu
f982: cha chanainn gum biodh[neo-shoilleir]dìreach chan eil dad a
och ma tha m981: mmhm[neo-shoilleir]f982: a bheil iad a
freezer m981: rinn mise [?]niall is anndra[/?][neo-shoilleir]f982: mmhm chunnaic mi in
sin m981: [tarraing anail] uh huh[neo-shoilleir]f982: sin agad a nist
eil am beathach aige fhèin[neo-shoilleir][gàire] f982: oh uill ma
f982: sin agad e [tarraing anail][neo-shoilleir]m981: [tarraing anail] a bheil tha
e starteadh air trìseagadh f982: [neo-shoilleir]m981: [tarraing anail] tha f982: nach
gu an e a mhàthair[neo-shoilleir][?]scrubber[/?] [tarraing anail] f982: aye mmhm
cuideachd ehm [cnag] a dèanamh[neo-shoilleir][tarraing anail] f982: bha anne fada
beagan [tarraing anail] f982: [tarraing anail] m981: [neo-shoilleir]tha an nurs a dol
allen an diugh eh f982: [neo-shoilleir]tha gu dearbha oh cha
dhèidhinn ospadal a th ann[neo-shoilleir]tha iad eh f982: oh
bhlasta uibhisteach tha siud f982: [neo-shoilleir]uh huh m981: [tarraing anail] agus
e nach e fea- m981: [neo-shoilleir]an e sin am fear
t seachdain sa tighinn i[neo-shoilleir]m981: aidh dìreach mm an
na bha i an raoir[neo-shoilleir]m981: bha gu math na
donaidh rium gu robh e[neo-shoilleir]m981: na chuala mise an
t sìde a th ann[neo-shoilleir]m981: tha dìreach eh tha
tha feadhainn agam a staigh[neo-shoilleir]m981: tha fhios agam gun
gu math mòr m979: bha[neo-shoilleir]a bheil e mòr f980:
tha an rud siud air[neo-shoilleir]nach eil seòrsa de gym
mar sin m979: oh uill[neo-shoilleir]f980: so bha mise a
bha ceàrr air hmm[neo-shoilleir]bidh sinn gu math m979:
aig a m979: bidh aidh[neo-shoilleir]f980: aig an underground an
mialach aye bu chòir dha[neo-shoilleir]an duine eile a chrochadh
uile dad mar sin ach[neo-shoilleir]f980: aidh chan eil ach
timch- chan eil m979: sin[neo-shoilleir]f980: cha aithne do dhaoine
eil eh m979: alba idir[neo-shoilleir]f980: currac am feum thu
f980: [?]bha[/?] pa- uill m979: [neo-shoilleir]daoine a coiseachd f980: tha
f980: mmhm a bheil m979: [neo-shoilleir]droch fhàileadh asda nuair a
leat [gàire] m979: aidh aidh[neo-shoilleir]f980: sa ghàrradh m979: och
tu air chall ann oh[neo-shoilleir]m979: rachadh dh fheumadh tu
s a phassaigeas mi f980: [neo-shoilleir]oh aidh mmhm m979: dealbhan
trì bhliadhnaichean anns a bheil[neo-shoilleir]theid an ùine seachad m979:
gun obraich e mach alright[neo-shoilleir]f980: uh huh och tha
bha bha chaidh mi ann[neo-shoilleir]es- tha fear na h

To view a concordance for a new word, enter here: