SCOTS
CMSW

adhart

See this word as a collocate cloud

pàipear fhèin air tighinn airadhartgu math seach mar a
feuchainn ri a faighinn airadhartlem beatha m979: [?]aidh[/?] tha
obrach albannach a bheir airadhartnam molaidhean mu cho obrachadh
tha mi a coimhead airadhartris ris an turas sin

To view a concordance for a new word, enter here: