SCOTS
CMSW

agad

See this word as a collocate cloud

fèithe mhòr shuas [tarraing anail] fhiosagada bha mar gum biodh
agus rob- f980: chan eilagadach robin red breast a
huh m979: aidh f980: sinagade m979: batman agus rob-
cho dubh tha bheil cuimhneagadfar an robh fèithe mhòr
ciamar a an teine mònadhagada dol a bheil tha
tha sin co dhiù cuimhneagadan rud a thachair ann
oh aidh aidh oh cuimhneagadan t astar cianail a
dòigh nach dìreach f980: cuimhneagadan turas a bha an
m981: [leigeil anail] ach uill sinagade ciamar a an teine
dh ith thu an staoigagadm981: cha do dh ith
berg a nist [tarraing anail] fhiosagadmar a thàinig an cnap
a ghabhail dheth f980: bhaagadri gu leòr obair a
uair sin bhiodh ag bhagadri làithean a ghabhail dheth
[tarraing anail] uh huh so sinagada nist m981: mmhm [tarraing anail]
m981: [gàire] f982: so sinagada nist mar a tha
f982: [casad] tsk tha sinagada nist mar a tha
[gàire] [gàire] mmhm f982: sinagada nist so m981: so
uh huh [neo-shoilleir] f982: sinagada nist [tarraing anail] m981: tha
agad e so f982: sinagade a nist m981:
nist [tarraing anail] m981: tha sinagade dìreach f982: oh ma
nist m981: mmhm [tarraing anail] sinagade so s dòcha gum
do dh fhàs na sproutsagadam bliadhna m981: dh fhàs
t sneachda cha d rachachadhagadcha b urrainn dhut coiseachd
dhut oh uill [?]chan fhaigh air ar n-aghaidh[/?] sinagade m979: aidh uill
a fòn ach donaidh fhiosagaddonaidh [censored: sloinneadh] [tarraing anail] òg s
ma tha [?]dhòmhnaill eòghainn[/?] m981: sinagade f982: right oidhche mhath
oidhche roimhe idir f982: sinagade m981: a falbh nam
dhèanamh air dòigh eigin sinagaduilig s e m979: aidh
chanail mu dhèidhinn f982: sinagade och ma tha [tarraing anail]
mu dhèidhinn a tha researchagadm979: research aidh sin an
bruidhinn mu dhèidhinn f980: bhaagadri feannadh an toiseach m979:
an dèi- an dèidh bhith shuasagadfhèin f982: [neo-shoilleir] [?]agad[/?] s
dhèanamh oh uill m979: fhiosagada lìon a staigh iad
na sin chan eil fhiosagad tha a dol a
coimhead air an laogh fhiosagadeh chuala tu gun robh
mar sin chan eil fhiosagadm979: dhèanadh
am machine ga gheàrradh fhiosagad[tarraing anail] fear dhe na strìochan
a tha so m981: sinagada tòiseachadh a dh aithghearr
dreiseag m981: tha so sinagada- chunna mi dìreach mu
chuireas iad romhad f982: sinagade ach uill [tarraing anail] m981:
m981: [tarraing anail] tsk ach sinagade dìreach ach biodh ah
varnisheadh no rudeigin m981: sinagade dìreach bha e a
sìos airson seachdain [tarraing anail] sinagade m981: ah uil [?]chur sin uibhreachd air[/?]
ma tha so m981: sinagade ma tha so och
rìreabh airson gàrradh m981: sinagade s e na feanntagan
tha [tarraing anail] m981: [tarraing anail] sinagade so f982: sin agad
claisneachd uh huh f982: sinagade [tarraing anail] [neo-shoilleir] m981: [tarraing anail]
an àbhaist bha dolagadfhèin m981: ach cha robh
co dhiù ach ach sinagadmar a tha m981: [?]beagan chnapan[/?]
biodh ah ba- f982: sinagadmar a tha so m981:
cluich airson f980: am biagadri currac a chur air
agus a bheil exams eileagadri dhèanamh a bharrachd air
ach an uair sin bhaagadri togail gus an tiormaicheadh
staigh s bha [tarraing anail] sinagadreally na bha staigh fhad
thu a dol a dhèanamhagadan rud a bha thu
agad e bha dolagadco dhiù [gàire] mm f982:
bhonn airson gum biodh àiteagadair an seasadh tu gu
nas ma tha season ticketagadno rudeigin mar sin feumaidh
tha sinn a deanamh sinagadag obair a dh ionnsaidh
ar h amas agus sinagadan rud a gheall sinn
sinn a dheanamh agus sinagadgu dearbh as tha sinn
tha sin [srùbadh] f982: sinagade cha bhi iad fhèin
oh faodaidh tu an dealbhagada chur dhan phàipear m979:
dòcha season ticket a bhithagadairson an cuid as motha
fheumadh tu job a bhithagadairson f980: cha robh cha
ta beagan sneachd a bhithagaddh'fhaoda- f980: ah uill bhiodh
mmhm feumaidh tu an dissertationagada m979: cuiridh mi orm
an t ainm a thagadoirre stepping stones tha i

To view a concordance for a new word, enter here: