SCOTS
CMSW

againn

See this word as a collocate cloud

e call nach robh camaraagainnairson gum faiceadh tu na
a staigh air an dorasagainnan e no
f980: [cnag] biodh àite spòrsagainnm979: nam biodh aidh uill
tha cuimhne againn bha deasbadagainnagus ann an gàidhlig agus
seo mar a tha cuimhneagainnbha deasbad againn agus ann
an droch rud a bhagainnan diugh an quiche ud
hurricanes bha droch droch hurricaneagainnfhìn toiseach na bliadhna m979:
trailer mòr air a bhithagainnf982: bha mise cinnteach gun
far an robh an gnothachagainnagus eh bha john allen

To view a concordance for a new word, enter here: