SCOTS
CMSW

aontaicheadh

See this word as a collocate cloud

mi n dòchas gu naontaicheadhrhona brankin leam an seo
tha mi smaoineachadh gu naontaicheadhrhona brankin tha mi n

To view a concordance for a new word, enter here: