SCOTS
CMSW

beathaichean

See this word as a collocate cloud

a dhèanamh dh itheadh nabeathaicheana h uile m979: dhèanainnsa
dràst m979: na salesbeathaichean[gàire] f980: sna bùitean sales
co dhiù ma tha nabeathaicheanaige a tòiseachdainn air breith
f980: sna bùitean sales nambeathaicheanm979: oh uill watch thu
nach eil fear dheth nabeathaicheana tha seo an dèidh

To view a concordance for a new word, enter here: