SCOTS
CMSW

bha

See this word as a collocate cloud

cleachdadh chleachd mi faclan gàidhligbhadùil agam dìreach togail an
an diugh an quiche udbhadùil agam gun d fhuair
robh e dìreach brònach m981: bhadùil agamsa falbh ann an
dhùin robin a shuilean isbhadùil aige gun robh an
bhiodh ann s e m979: bhadùil am gu robh thu
oh aidh aidh oh [gàire]bhadùil dùil agamsa m979: bha
tuigsinn fo thalamh carson abhae a cleachdadh cleachdadh cleachdadh
bha dùil dùil agamsa m979: bhami gu bha fhios am
dhe n t aon seòrsabhasinn cuideachd a cleachdadh chleachd
òg co dhiù m979: [gàire]bhae ann an aois
bha mise òg idir uillbhaelectricity nuair a bha mise
i an raoir [neo-shoilleir] m981: bhagu math na bu chiùin
aca a nochd s abhai a raoir [tarraing anail] [casad]
bu chiùin an diugh nabhai an raoir [neo-shoilleir] m981:
a raoir [tarraing anail] [casad] m981: bhai gu math fuar aca
uill bha electricity nuair abhamise òg co dhiù m979:
cha robh siud nuair abhamise òg idir uill bha
math fuar aca a raoirbhaseonag a cantail eh [tarraing anail]
iad a dèanamh nuair abhathusa òg f980: oh cha
shuas an staidhre s m979: bhaaidh teth cuideachd oh aye
thu shuas sa mhadainn m981: bhabha iad ann a sin
nuair a bha e shuasbhadòmhnall seumas nuair a bha
bha dòmhnall seumas nuair abhae shuas a dèanamh na
dhòmhnall seumas cuideachd nuair abhae shuas bha dòmhnall seumas
shuas sa mhadainn m981: bhabhaiad ann a sin bha
shuas [tarraing anail] fhios agad abhamar gum biodh a f982:
dhèanamh m981: ehm nuair abhamise shuas an dèidh na
m981: shuas pìos a f982: bhamòine chruaidh dhubh right aig
a sin dìreach s f982: bhathu shuas sa mhadainn m981:
s e an antarctic uillbhaa ràdh rudeigin gum biodh
m981: [tarraing anail] tsk f982: thabhaanne bha i ràdh gun
uh huh m979: agus ehbhae ag ràdh gum biodh
bha mi a ràdh obhae dìreach bha mise a
bheag [gàire] [tarraing anail] agusbhai a ràdh s ann
ann oh uh huh m979: bhai ag ràdh an
tsk f982: tha bha annebhai ràdh gun do thadhail
i dìreach gluasad le daoinebhai ràdh gun robh e
a bruidhinn ri feadhainn isbhaiad ag ràdh gum faigh
a muigh an sin sbhami a ràdh o bha
ràdh o bha e dìreachbhamise a smaoineachadh nach fhaigheadh
robh sibh a tighinn dhachaighbhami a smaoineachadh gun robh
air a bhith againn f982: bhamise cinnteach gun robh sibh
a bha sibh am bliadhnabhasibh a dol sìos sìos
m981: tha ach mar abhasibh am bliadhna bha sibh
sibh air a dhol m981: bhasinn air a cur ann
tha tha tha fear abhaag obair còmhla ris nuair
an coimeas ri mar abhaan t seirbheis nuair a
kenny a dhol suas sonbhae bog an uiridh nuair
a thàining iad mm uillbhae gu math fuar nuair
th ann f982: nuair abhae muigh air na bàtaichean
obair còmhla ris nuair abhae nach e fea- m981:
mi aig gèam roimhe sbhaiad ga reic direach nuair
gu math fuar nuair abhamise ann m979: chan eil
a cho op nuair abhasinne a falbh dhan bhùth
ann an aois abhathu nuair a thàinig e
sgeul air [?]gille chaluim seonaidh[/?] nuair abhathu tighinn a bhos [tarraing anail]
mar a tha cuimhne againnbhadeasbad againn agus ann an
sinn alright [gàire] f980: hurricanesbhadroch droch hurricane againn fhìn
an gnothach againn agus ehbhajohn allen an dèidh bhith
obair a dhèanamh timcheall oirrebhammhm m979: o ge bith
s a bhos m979: bhabhas e bhiodh math ge
sgath feum againne ge tabhasinne dìreach f980: uill chan
m979: o ge bith bhathu a dèanamh airson sin
glaschu ge ta f980: ohbhauill cha robh buileach cho
a bruidhinn mu dhèidhinn f980: bhaagad ri feannadh an toiseach
airgead math orra a nistbhami a bruidhinn ri feadhainn
bha sinn a bruidhinn ohbhamu dhèidhinn a tha research
ann f980: air abhasinn a bruidhinn oh bha
an robh thu cuine abhathu a bruidhinn riutha an
math na bu chiùin achbhai fuar an an
uill chun na h aibhnebhachan eil mise a smaoineachadh
oh uill [neo-shoilleir] f980: sobhamise a faighinn a mach
tuirt cha robh och f982: bhamise a smaoineachadh gun robh
nach robh e neònachbhamise cur na tunnagan a
na chuala mise an gnothachbhasin ach s ann a
a christmas dinner m979: uillbhasin math ach tha mise
siud m981: [srùbadh] thi achbhabha robert ag innse dhomhsa
sinn sidetracked an siud m979: bhabha sian a dh fhios
gu leòr oh uill thabhabùitean gu leòr an siud
sidetracked an siud m979: bhabhasian a dh fhios agam
sa f980: oh aidh mmhmbhasinn sidetracked an siud m979:
a dèanamh na bales abhasiud feasgar so thug mi
tha a tachairt f980: achbhasiud m979: tha a
an da thràill eile abhasiud m979: oh aidh aidh
cuideachd oh aye aye f980: bhae cianail bha teas ann
sin mus do f980: ohbhaesan math cuideachd tha mar
f982: a ghràidhein m981: mmhmbhamamaidh ann cuideachd ehm [cnag]
ann an diugh cuideachd achbhami a cantainn rium fhèin
bha rough an latha abhasin cuideachd august a bh
faighinn a mach no staighbhaa bha a phiuthar a
dìreach bha i s ibhaa gabhail feadhainn dhe na
mach no staigh bha abhaa phiuthar a dol suas
oirrn bha strike ann m979: bhaaidh f980: s b fheudar
m981: chaidh e seachad achbhaan càr bha an càr
seachad ach bha an càrbhaan càr làn aige aidh
no trì sa mhadainn nabhaan doras dùinte bha iad
cuimhne agad an turas abhaan underground dùinte oirrn bha
breith m981: laogh bha ochbhabha bhi i dh fhàg
ann co dhiù bha ebhabha chaidh mi ann [neo-shoilleir]
chanainn gun do aidh aidhbhabha chanainn gun do chanainnsa
robh i air dorchnachadh m981: bhabha i cho dorcha [tarraing anail]
a bh ann m979: aidhbhabha i gu math teth
an lunnainn mmhm f980: ohbhabha iad bha iad sin
thall s a bhos m979: bhabha s e bhiodh math
m981: laogh bha och bhabhabhi i dh fhàg e
co dhiù bha e bhabhachaidh mi ann [neo-shoilleir] es-
gun do aidh aidh bhabhachanainn gun do chanainnsa gun
agam a nis bha m981: bhadoc ann doc mòr f982:
m981: uh uh huh f982: bhadonaidh an ath dhoras bha
air an robh bha ebhae air striopadh m979: cha
rachainnsa idir ann co dhiùbhae bha bha chaidh mi
sgath aodach air an robhbhae bha e air striopadh
bhùth feasgar aig cuin abhae bha e twenty five
ann bha e salach sbhae m979: rachadh tu ann
rachainn gu bràth tuilleadh annbhae salach s bha e
bha donaidh an ath dhorasbhae staigh s bha [tarraing anail]
aig cuin a bha ebhae twenty five to six
agamsa m979: bha mi gubhafhios am gum biodh glaschu
is bha i a dèanamhbhai a cur double cream
faca tu a chailleach isbhai a dèanamh bha i
i air dorchnachadh m981: bhabhai cho dorcha [tarraing anail] f982:
oh bha i dìreach roughbhai dìreach brònach uile gu
an seo dìreach f982: ohbhai dìreach rough bha i
bh ann m979: aidh bhabhai gu math teth fhài-
airson poille beag eh dìreachbhai s i bha a
lunnainn mmhm f980: oh bhabhaiad bha iad sin gu
bha iad ann a sinbhaiad dìreach eh f982: an
na bha an doras dùintebhaiad ga ghlasadh dh fheumadh
f980: oh bha bha iadbhaiad sin gu math seòlta
tha fhios agam a nisbham981: bha doc ann doc
faisg air breith m981: laoghbhaoch bha bha bhi i
m981: [srùbadh] thi ach bhabharobert ag innse dhomhsa gun
cianail bha teas ann abharough an latha a bha
na bha staigh fhad sbhasinn ann m981: oh mmhm
[tarraing anail] sin agad really nabhastaigh fhad s bha sinn
bha an underground dùinte oirrnbhastrike ann m979: bha aidh
dhoras bha e staigh sbha[tarraing anail] sin agad really na
aye f980: bha e cianailbhateas ann a bha rough
am mashed potato riumsa f980: bhaam mashed potato math m979:
huh nach buidhe dhuibh m979: bhae gu math blàth an
ann an sin live8 agusbhae gu math f980: uh
gu math seach mar abhae uaireigin m979: uill chan
aca cho math s abhalaudrup m979: laudrup agus eh
ian durrant s e abhamath an uair sin mus
fhèin gu math mòr m979: bha[neo-shoilleir] a bheil e mòr
gu math blàth an sinbhasunburn air an amadan ud
shìos tràth an diugh m981: bhae shios rudeigin trath aidh
gum faigheadh e sìos ehbhae shìos tràth an diugh
a dèanamh [neo-shoilleir] [tarraing anail] f982: bhaanne fada gun faighinn as
m981: s chaidh mi sìosbhaan sead fosgailte is an
h ùrlair fiodh tha sinbhae air a chuir sìos
aidh s e f982: agusbhami air a flagadh sìos
air a phrogram aige isbhae a coimhead airson polar
chris tarrant an latha roimhebhae air a phrogram aige
cluich ann a nochd isbhae air a [tarraing anail] m981:
cha robh ùine aige dìreachbhae cur an gnothach air
na a nochd uill ehbhaf982: oh a nochd tha
dhan [tarraing anail] an fheòil abhasin a nochd an do
fo stiuireadh an riaghaltas abhaa staigh roimh n seo
a staigh roimh n seobhami toilichte a chluintinn gu
sinn an uair sin f982: bhasibhse tha sin cho cruaidh
s a ghabhas e f982: bhasinn a tighinn na b
pholl aig mòrag bheag achbhasinn an uair sin f982:
buileach cho dubhach agus abhacuid a deanamh a mach
uilig [srùbadh] f982: s annbhae cho fliuch eadhon aig
oblivion aidh f980: ris abhae coltach leis cho cas
leis cho cas s abhae o no cha d
zena cho snog s abhai riamh f982: zena s
ann an uair sin abhai tilleadh as a cho
a màireach eh leatha agusbhaaon rud beag cearr oirre
aon rud beag cearr oirrebhae dol suas dhan a
[neo-shoilleir] [?]agad[/?] s ann aidhbhai dorchnachadh m981: s chaidh
fon talamh tha e cianailbhami ann aon trip riamh
tha robin ag obair gubhami bidh aon chan eil
a h uile duine sobhacha robh iad a call
robh ach an àbhaist bhadol agad fhèin m981: ach
shìos aig a chrodh [tarraing anail]bhae a cantainn gun robh
m979: cha robh cha robhbhae rùisgte ach coltach ri
robh for agam idir f982: bhae suas ri bliadhna far
cha robh iad airson abhaiad air an sgreamhachadh roimhe
smaoineachadh gun robh hey sbhana busaichean fhèin làn feadhainn
cha robh fhios am bhasa chàr an e an
a bheil a gharaids [tarraing anail]bhae dol a dhèanamh weldadh
f980: airson a dhèanamh sobhae gan cumail s e
a dhèanamh ceart aidh f982: bhasinne null dreiseag bheag a
dhèanamh agad an rud abhathu a dol a dhèanamh
tha s e bith bhathu a dol a dhèanamh
làithean a ghabhail dheth f980: bhaagad ri gu leòr obair
gu bheil an t sìdebhaan t sìde an dèidh
tuirt e dad m981: achbhae an dèidh eh uair
an gnothach tha sin ehbhajohn allen an dèidh bhith
dhan teaghlach uile [casad] m981: bhadìreach a h uile duine
m981: sin agad e dìreachbhae a cur chòta
mi trang gu leor m979: bhae rough dìreach co às
riamh ach an uair sinbhaagad ri togail gus an
ri mòran gu- riamh annbhabhiodh bhiodh na creithleagan gam
a coimhead eh [tarraing anail] forecastbhami ag èisteachd ri na
h uile dad tha m981: bhaam faca tu am pìos
m981: sin agad e bhadol agad co dhiù [gàire]
agam [neo-shoilleir] aig naoi uaireanbhae fosgladh m981: fosgladh an
bhos m981: [cnag] [slugadh] ahbhae trang eh tha e
doc ann doc mòr f982: bham981: o uill nach deach
a na cnapaich mmhm f982: bhami a smaointeachadh sin m981:
ach aonan no dhà m981: bharequest dhut fhèin ann is
m981: a ghaoth deas abhasin a ghaoth deas thàinig
na bliadhn ùire sa m981: bhasin ceart tha iad eh
s e s e abhaiad ag èigheachd a bh
co dhiù m979: thia bhaiad ag èigheachd f980: uill
fhuair iad caoidhteas iad agusbhaiad ag iarraidh cuideigin a
iad barrachd busaichean air sbhabhiodh barrachd busaichean air s
team beag air choireigin abhaiad a cluich so cha
e chòrd e riutha sinbhaiad a slaighdeadh thall s
a choimhead air cuideigin [tarraing anail]bhatha iad càirdeil ris f982:
f980: s an uair sinbhadh fheumadh tu a fàgail
[?]tha[/?] f980: fuachd ann abhamighty an uair sin oh
oh uill f980: chunna mibhami aig gèam roimhe s
dearbha f980: [tarraing anail] cuin abhathu fhèin aig aig ibrox
fhèin mar bu trice abhaa h uile duine so
mar sin f980: [?]ach[/?] bhaceàrr air hmm [neo-shoilleir] bidh
sneachda is an fheadhainn abhaa dol timcheall nam bùitean
s ann le staples abhae air a chumail le
bliadhna no mar sin achbhae ann an àiteachan eile
cus na b fhuaire nabhai ann a sheo aidh
[?]ach cha d'fhuair e grèim air gin aca[/?] [tarraing anail] f982: [tarraing anail] bhacàit an deach john allen
ah uill o s ebhaa bheil e beò ach
leugh thu am bratach abhasan aithisg a tha sin
s dòcha an rud abhathu air a dhìochuimhneachadh na
bus a stad s ochbhaan duine glè laghach m979:
op a fhuair mi ebhae alright m979: aidh f980:
pàirt dheth aona cheann dhethbham979: oh aidh f980: cha
is rop air gan ithebham979: rop thiochdais f980: rop
m979: chan e sin abhami a mineachadh idir ach
an taobh eile s abhana sràidean an glaschu m979:
m979: aidh f980: s fhadabhasin cha do dh ith
f980: dèirce s e abhasmart airson poille bheag m979:
a nist f980: bhae an asgaidh uh a
mi ach eh carson abhae a cantail rium gun
gun e s e ohbha[srùbach] an t eanchainn mmhm
tha mar a thachair ebhae mialach mar a thachair
a bhith nas blàithe nabhae tha e f980: oh
fear na h escalators abhasin is cha mhòr nach
na chuala mi an oidhchebhasin an caranis ach bidh
airson madainn a màireach thabhae a call ùine is
beachdachadh air na h ullachaidheanbhaoifigearan riaghaltas na h alba
chan eil ruith cuin abhathusa a ruith mu dheireadh
a chrodh leis eh nutsbhae a coimhead air an
an deasbad mu dheireadh abhaa s a phàrlamaid a

To view a concordance for a new word, enter here: