SCOTS
CMSW

bhliadhna

See this word as a collocate cloud

ris a phròiseact airson abhliadhnaa bhrosnachadh tron roinn eòrpa
cuid de nithean cudromach munbhliadhnaa thathar an dòchas a
bhith air a sonrachadh marbhliadhnaeorpach nan canan leis a
tha mi gle mhisneachail mubhliadhnaeòrpach nan cànan agus tha
air feum a dheanamh denbhliadhnaseo a chum am maith
dùthaich a com pàirteachadh sabhliadhnathathar a sùileachadh gum bi
tu passaigeadh gun gun abhliadhnaseo idir even ged nach
ged nach passaigeadh tu abhliadhnaseo m979: gheibh aidh uill
ag innse beagan dhuibh munbhliadhnaagus a phriomh amas a
h albann mar phàirt debhliadhnaeòrpach nan cànain a làn
f980: fad sia mìosan denbhliadhnagun robh dorchadas aca fad
agus fad sia mìosan denbhliadhnagun robh soilleireachd aca fad
ullachaidhean airson na h athbhliadhnathog grunn dhaoine roi innleachd
tha mar a tha abhliadhnaùr a staigh is tha
a ghàidhlig agus albais sabhliadhnaagus tha mi toilichte a

To view a concordance for a new word, enter here: