SCOTS
CMSW

buidhnean

See this word as a collocate cloud

mheadhan na gàidhlig dleasnas airbuidhneanpoblach comharraichte polasaidhean gàidhlig ullachadh
ionadail sgoiltean colaistean oilthighean agusbuidhneansaor thoileach a dèanamh airson
na buidhnean gàidhlig agus nabuidhneanalbais a co obrachadh leis
tha ceanglaichean làidir aca ribuidhneangàidhlig agus albais tha e
mi cinnteach gum bi nabuidhneancultarail a tha ag obair
leth toilichte gu bheil nabuidhneangàidhlig agus na buidhnean albais

To view a concordance for a new word, enter here: