SCOTS
CMSW

còir

See this word as a collocate cloud

a bheil cumhachdan breithneachaidh aguscòirainmean agus tuairisgeulan gàidhlig a
cleachdadh na gàidhlig nam measgcòirdo dh fhoghlam troimh mheadhan
ullachadh agus thoirt gu builcòirgàidhlig a chleachdadh ann an
uh huh ma tha thacòiraig an stuff ud a
a bhith gu math thacòiraige bhith glè mhath tha

To view a concordance for a new word, enter here: