SCOTS
CMSW

cha

See this word as a collocate cloud

fhios f980: cha robh sgathcharobh sgath aodach air an
sian a dh fhios f980: charobh sgath cha robh sgath
co dhiù f980: ciamar ohcharobh sgath de m979: chan
eileanan seo m979: aidh aidhcharobh sgath feum againne ge
fuar m979: tha tha f980: chatèid agam air falbh air
idir ch- toll beag m981: chatèid chan eil chan eil
aige cha tèid f982: ochatèid e idir se- tarsainn
air leis a landrover aigechatèid f982: o cha tèid
a dh innse na fìrinnchathoil leam e bhith dorcha
bhith dorcha sa mhadainn ischathoil leam e bhith dorcha
mar sin e f980: uillchathoil leamsa bhith dorcha a
bheil mi feuchainn ri shoilleireachadhchabhi cànan sam bith air
nis [?]tha[/?] ann ach ochchabhi ch- m981: bi- feumaidh
eh tha na tsk f982: chabhi daoine fada nan taigh
an còmhnaidh blàth [neo-shoilleir] f980: chabhi e uill tha bidh
tha i ag obair annchabhi i staigh gu dhà
a tha siud f980: [gàire]chabhi iad a ràdh sin
[srùbadh] f982: sin agad echabhi iad fhèin a carachadh
idir m979: bidh iad f980: chabhi s dòcha am faigh
a bhith agad airson f980: charobh cha robh mòran rud
aig a mhòine f980: uillcharobh mise ri mòran gu-
agad airson f980: cha robhcharobh mòran rud ris an
e bhith dorcha feasgar sochaghabh duine riarachadh co dhiù
weldadh f982: oh right m981: chab urrainn dha tighinn a
sneachda cha d rachachadh agadchab urrainn dhut coiseachd fhèin
cha b urrainn no f980: chab urrainn dhut even ruith
electricity a shàbhaileadh f980: [gàire]chab urrainn dhut sin a
ruith airson tacsi [gàire] m979: chab urrainn ice skates ach
cheannaichinn sa an sinchab urrainn no f980: cha
dhomh fhèin eh [?]rud a bha[/?] f982: chachuala mi idir an robh
escalators a bha sin ischamhòr nach robh e dìreach
co dhiù [gàire] mm f982: charobh ach an àbhaist
is feur is rudan [?]air[/?]charobh ach ga shadail dhan
dòigh m979: aidh aidh f980: charobh agam ri dhol gu
fhèin tha airson m979: aidhcharobh aidh f980: airson a
f980: tha an uair udcharobh aig daoine ach croitearachd
oh an deach [tarraing anail] m981: charobh an aon ùpraid agam
bha m979: oh aidh f980: charobh an còrr ann ach
[tarraing anail] tha iad a ràdhcharobh an temperature na b
robh an còrr ann achcharobh ann ach daoine mmhm
thigeadh tu a mach [tarraing anail]charobh ann ach team beag
dol agad fhèin m981: achcharobh ann an seo ach
air striopadh m979: cha robhcharobh bha e rùisgte ach
ta f980: oh bha uillcharobh buileach cho chan eil
bha e air striopadh m979: charobh cha robh bha e
an latha an diugh m979: charobh cha robh f980: bidh
dha tighinn a nuas achcharobh cha robh ùine aige
e tha e f980: ohcharobh chan fhaca sinn grian
tha uh huh f982: dhiacharobh dad a dh fhios
e sgrìobadh is sandadh aguscharobh duine [tarraing anail] tha ri
chrochadh f980: oh thiochdaisean uillcharobh e cha robh e
a bhith aig john allencharobh e dìreach mark fhàgail
thiochdaisean uill cha robh echarobh e duil- uabhasach duilich
[tarraing anail] f982: [slugadh] m981: achcharobh e f982: saoil an
an diugh m979: cha robhcharobh f980: bidh iad air
a staigh leotha fhèin ohcharobh f982: oh an deach
air a dhol am pollcharobh fhios agam o chruthaigheachd
mi an aire gu robhcharobh fhios am bha
[tarraing anail] chan eil fhuair echarobh for agam idir f982:
thu dhe m979: charobh gu dearbha f980: [tarraing anail]
ach an ùine aca fhèincharobh iad a call airgead
h uile duine so bhacharobh iad a call realy
beag an t iongnadh f980: charobh iad airson a bha
bha iad a cluich socharobh iad feumaidh nach d
dùrachdan [tarraing anail] ach eh f982: charobh mise a bruidhinn ris
suas ri bliadhna far obaircharobh na agamsa chun an
sin s call nach tuirtcharobh och f982: bha mise
mhath an toiseach ach ocharobh player riamh aca cho
m979: agus an robh iadcharobh rathad no dad aige
agus toll sa f980: ohcharobh sin idir ann bhon
cha do rinn ach sinncharobh sinn ann ach mu
bha thusa òg f980: ohcharobh siud nuair a bha
a nuas ach cha robhcharobh ùine aige dìreach bha
[neo-shoilleir] tha gu dearbha ohchatuirt e guth an robh
niste falbh air an trèanachamhòr co dhiù na sin
ais lethcheud m979: eh uillchamhòr tha agam ri eh
chaidh [tarraing anail] f982: oh ch-chatuirt chan e gun tuirt
chuir thu bainne ann m979: chado chuir gu dearbha carson
mi dhan freezer fhathast tòrrchado cha do thoill mi
fhuair mi an uiridh schado chuir mi e fhathast
do chuir mi idir achchado chuir mi uilig fhathast
freezer fhathast tòrr cha dochado thoill mi dhan freezer
a creidsinn mmhm f980: ohchad rachainnsa idir ann co
duine tha sin a rithistchado chòrd e rium idir
chuir mi pàirt dhe achchado chuir mi idir ach
a chailleach a nochd idirchado dh fhòn mi idir
iad [boladh] mmhm m979: achchatoil leamsa idir a bhith
gual an s àbhaistchas àbhaist dhomhsa co dhiù
an dèidh bhith sa bhùthchado rinn ach sinn cha
ann m979: aidh aidh f980: chado rinn sinn ach a
a dh fhios am cha do dh' i-chado rinn sinn suas ar
air aontachadh sin a dheanamhchadeach liosta ullachadh agus chan
a tighinn air a ohchachanainn f980: hmm chan eil
sibh a dol suas f982: chachanainn gum biodh [neo-shoilleir] dìreach
tighinn a bhos [tarraing anail] m981: chatàining ach fhuair mi tha
f980: slaighdeadh san t sneachdachad rachachadh agad cha b
a bha e o nochad rachadh cha dèanadh an
o no cha d rachadhchadèanadh an ceann agamsa stad
aye like eh ch chchalike ch ch cha like
ch cha like ch chchalike er i mean you
dùbhghall mòr eh so schadèan mi fhèin stem air
bhith coiseachd f980: oh uillchad rachainn fhìn air an
tha e dìreach f982: [slugadh]chado dh usaig sinn am
uil chan eil fhios agamchaghabh iad faithneachadh nam biodh
h uile bliadhna agus ehchado dh fhosgail f982: bheil
thu an staoig agad m981: chado dh ith mi chan
f980: s fhada bha sinchado dh ith mise faochagan
eil m979: sin [neo-shoilleir] f980: chaaithne do dhaoine mòine a
s m979: oh aidh f980: chad rachainn gu bràth tuilleadh
na spàintich f980: obh ohchaghabhainnsa [neo-shoilleir] m979: ithidh iadsan
gaelic requests ah uill f982: chachuala mi dìreach ach aonan
gun e sin tsk achchamm f982: is tha an
iad mun àird sin achchatig na dìthein orra airson
nach bi s f982: ochchabhithear a dol tro uidhir
gnothach tha sin f982: mmhmchatig an dìle latha m981:
right [casad] m981: tha iadchachreid mi nach eil taxis
tha tha stewart eh bhoscharuig mi nach eil kenny
an t siubhail [?]mhoire[/?] uillchachòrdadh sin rium na bu
deanamh san am ullachaidh seochachrion an taic a thathar
chomhairle agus tha mi toilichtecharìribh gu bheil mi a
dowps wee parten on yerchaam beach hae birled like
pay milk is always whitechanam beach thailand thin brown
old elephant at wat neranchararamchaam kam lai can niver

To view a concordance for a new word, enter here: