SCOTS
CMSW

chuireas

See this word as a collocate cloud

s e a ghaoth achuireasiad romhad f982: sin agad
coimhead an stòbha sin nachuireasmi tha mise a cur
so m981: [tarraing anail] sin achuireasam blas air na gnothaichean
currac an uair sin achuireastu ort m979: uill eh
mòine f982: tha tha nachuireastu beagan gual is an

To view a concordance for a new word, enter here: