SCOTS
CMSW

comasach

See this word as a collocate cloud

shonrachadh anns am bi ecomasachdo chànanan dùthchasach na h
luib na gàidhlig agus albaiscomasachair feum a dheanamh den

To view a concordance for a new word, enter here: