SCOTS
CMSW

comataidh

See this word as a collocate cloud

bliadhna san rioghachd aonaichte thacomataidhair a steidheachadh san rioghachd

To view a concordance for a new word, enter here: