SCOTS
CMSW

currac

See this word as a collocate cloud

f980: currac am feum thucurraca chur ort fear a
m979: alba idir [neo-shoilleir] f980: curracam feum thu currac a
an e am faigh thucurracan uair sin a chuireas
f980: am bi agad ricurraca chur air chan eil

To view a concordance for a new word, enter here: