SCOTS
CMSW

dèidh

See this word as a collocate cloud

fosgladh aig leth uair andèidha h ochd f982: oh
rinn iad feasgar andèidhbhith a bùidsearachd m981: chaidh
eh bha john allen andèidhbhith shios aig a chrodh
eh bha john allen andèidhbhith shìos aig a chrodh
tunnagan a staigh an dèi- andèidhbhith shuas agad fhèin f982:
falbh nam chlown as andèidh[cnag] f982: cuine eh cuine
dhiù m979: mìos mìos andèidhan rud tachairt chì thu
bheag a nochd ach andèidhbhith sa bhùth cha do
a bha mise shuas andèidhna cearcan a dhèanamh chaidh
fhios m979: tha e andèidha bhith nas blàithe na
f982: san òban m981: andèidhbhith a mach ach tha
grade air a shon andèidhsin tha agam ri interview
far [tarraing anail] tha e andèidhbhith far obair o chionn
bha an t sìde andèidha bhith cho blàth m981:
mise chan eil mi andèidhbhith a coimhead eh [tarraing anail]
m981: tha mi fhèin andèidhbhith eh a cur eh
rudeigin is tha e andèidhbhith far [tarraing anail] tha e
donaidh [casad] [?]cha robh[/?] donaidh andèidhbhith gu math m981: [tarraing anail]
beathaichean a tha seo andèidhbhith timcheall an seo am
an deach e sìos andèidhdhuinne falbh às an raoir
m981: ach bha e andèidheh uair sa mhadainn nuair

To view a concordance for a new word, enter here: