SCOTS
CMSW

dòchas

See this word as a collocate cloud

mun bhliadhna a thathar andòchasa bhios na bhuannachd don
ach tha mi cuideach andòchasagus a guidhe mas e
tha mmhm tha mi andòchasgum [?]mair[/?] i nas bu
mhìos eile tha mi andòchasf982: dhia tha sin tràth
rhona brankin tha mi ndòchasgu n aontaicheadh rhona brankin
[cnag] [cnag] tha mi andòchasnach bi s f982: och
s dòcha tha mi andòchasnach bi i a tighinn
m979: bidh tha mi andòchas[gàire] f980: oh na bi

To view a concordance for a new word, enter here: