SCOTS
CMSW

deasbad

See this word as a collocate cloud

tionndadh gu prìomh chuspair andeasbada tha seo agus cuideachd
na gàidhllig agus anns andeasbadmu dheireadh a bha a
dha irene nicgùgan airson andeasbadseo fhaighinn tha mi an
a cur crìoch air andeasbadtha a choinneamh dùinte following
a phàrlamaid a tha seodeasbaddhe n t aon seòrsa
a tha cuimhne againn bhadeasbadagainn agus ann an gàidhlig

To view a concordance for a new word, enter here: