SCOTS
CMSW

dhan

See this word as a collocate cloud

eh [tarraing anail] an trailer fodhadhana dìreach eh dhan aigeann
fodha dhan a dìreach ehdhanaigeann dhùin robin a shuilean
a dhìlseachd dhan t sluaghdhanchànan agus dhan chultar aige
t sluagh dhan chànan agusdhanchultar aige fhèin air a
a dhealasachd agus a dhìlseachddhant sluagh dhan chànan agus
gu bheil e a doldhanòban a choimhead air cuideigin
fheadhainn eile a dol sìosdhanòban [tarraing anail] leigeil anail tha
eh tha iad a doldhanospadal f982: a bheil iad
oidhche disathairne no rudeigin ohdhanospadal m981: agus tha iad
oirre bha e dol suasdhana sead aig robert eh
chaidh mi dìreach sgrìob sìosdhana- [tarraing anail] sead far an
station feumaidh tu dhol sìosdhanath level airson an ath
ach eh tha dol sìosdhanfhiodh s an uair sin
i a cur double creamdhanmashed potato aige an da
a sholas chaidh iad ehdhana- an t àite seo
a bha sinne a falbhdhanbhùth feasgar aig cuin a
an solas agus chaidh idhancho op agus chan fhaigheadh
a phiuthar a dol suasdhaneh f982: oh m981: [tarraing anail]
tòrr nach do chuir midhanfreezer fhathast tòrr cha do
mhadainn nuair a chaidh edhanleabaidh f982: mmhm so cuin
staigh is ola a churdhanmach air a f980: oh
an dealbh agad a churdhanphàipear m979: oh thiochdais na
bhucaid gual a churdhanstòbha siud m981: [srùbadh] thi
do cha do thoill midhanfreezer m981: rinn mise [?]niall is anndra[/?]
mus tàinig an seodhantaigh f980: uh huh m979:
f980: nuair a thàinig electricitydhantaigh seo m979: aidh aidh
f980: dh fheumainn a dholdhandotair airson bhiodh mo làmhan
ach s ann eh feardhana uill am machine ga
cha robh ach ga shadaildhanbhonn airson gum biodh àite
de mhisneachd agus de dhaingneachadhdhana h uile duine a
taic a thathar a toirtdhanghàidhlig agus do albais ann
mi idir an robh idhanteaghlach uile [casad] m981: bha
aca [tarraing anail] ach b fheudardhanghille òg stiùbhart a bhith
m981: na ghabh thudhan[tarraing anail] an fheòil a bha
na gaidhlig 1997 inbhe thearaintedhanghaidhlig secure status for gaelic

To view a concordance for a new word, enter here: