SCOTS
CMSW

faigh

See this word as a collocate cloud

math an dràsta feuch amfaighe transfer is tòrr airgead
cha bhi s dòcha amfaighthu dealbh le dath innte
bha iad ag ràdh gumfaighthu tòrr mòr airgead an
uair sin s dòcha gumfaighmi grade air a shon
is geal tha fhios gumfaighthu fear ach tha mi
is gu an e amfaighthu currac an uair sin
na toiseach na seachdain gumfaighmi bucaid no dhà an
co dhiù m979: fhalbh sfaightaigh ann an air a

To view a concordance for a new word, enter here: