SCOTS
CMSW

faisg

See this word as a collocate cloud

leithid m981: mmhm aidh f982: faisgair an abhainn a bhos
eile dhen m981: tha efaisgair a pholl aig mòrag
drochaid coise f980: tha efaisgair an conference centre m979:
uill rudeigin mar sin f980: faisgair m979: chanainnsa co dhiù
a tha drochaid an sinfaisgair a faisg air a
drochaid ann eadar gu mathfaisgair an armadillo an sin
aige gun robh i chofaisgair breith m981: laogh bha
an sin faisg air afaisgair a rud air an
bheil i f980: ohfaisgair an s e m979:

To view a concordance for a new word, enter here: