SCOTS
CMSW

feum

See this word as a collocate cloud

e so s dòcha gumfeummi fhèin an similear a
gàidhlig agus albais comasach airfeuma dheanamh den bhliadhna seo
idir [neo-shoilleir] f980: currac amfeumthu currac a chur ort
aidh aidh cha robh sgathfeumagainne ge ta bha sinne
mi f980: oh aye amfeumthu cleòc a chur ort
tha mi a creidsinn gumfeumsinn a dhol a null
aidh eh och f980: amfeumthu sin a chur air
gu bheil dad [slugadh] thafeumagam ri dhol a staigh
sin [gàire] f980: chan eilfeumac air a sin fhèin

To view a concordance for a new word, enter here: