SCOTS
CMSW

fhios

See this word as a collocate cloud

sin m979: aidh chan eilfhiosagam cheannaichinn sa an
ah aidh f980: chan eilfhios an còrr cheannaichinn rudan
chan eil sian a dhfhiosagam bheil i f980:
chan eil sian a dhfhiosagam càit a bheil i
bha bha sian a dhfhiosagam bh a tighinn
chan eil sian a dhfhiosaig duine mu dhèidhinn an
chan eil sian a dhfhiosam aidh tha tha f980:
chan eil sian a dhfhiosf980: cha robh sgath cha
uaireigin m979: uill chan eilfhiosam mu dhèidhinn sin [gàire]
a f980: oh nach eilfhiosgu bheil nach robh uaireigin
ice berg a nist [tarraing anail]fhiosagad mar a thàinig an
fhòn mi idir chan eilfhiosagam a bheil i cho
right aig eh tha thafhiosagam a nis bha m981:
fhios agam chan eilfhiosagam am bi iad ag
gu bheil seòrsa de dhfhiosagam eil sin m979:
t àite dùinte chan eilfhiosagam carson [casad] m981: [tarraing anail]
f980: oh uil chan eilfhiosagam cha ghabh iad faithneachadh
iad sin ach chan eilfhiosagam ciamar a tha e
tha tha is chan eilfhiosagam de tha iad a
co dhiù [tarraing anail] chan eilfhiosagam chan eil fhios
gnothaichean mar sin chan eilfhiosagam leann a gheibh
a nis gu chan eilfhiosagam dimàirt no diciadain tha
còmhla riutha m981: chan eilfhiosagam dìreach tha tachairt
sin f980: oh thia bhiodhfhiosagam fhìn ciamar a gheibhinn
a staigh [neo-shoilleir] m981: thafhiosagam gun tug e geordie
cha robh dad a dhfhiosagam [neo-shoilleir] aig naoi uairean
dhol am poll cha robhfhiosagam o chruthaigheachd m981: s
[?]gun tig i mach oidhche[/?] shathairne m979: chan eilfhiosagam s dòcha tha mi
cho blàth m981: chan eilfhiosagam tha an t side
dhiù na sin chan eilfhiosagad tha a dol
rud mar sin chan eilfhiosagad m979:
co dhiù f980: chan eilfhiosagamsa daoine a tha airson
alright f980: oh chan eilfhiosagamsa tha thu ag
an dràsta f980: chan eilfhiosam air thalamh tha
fhèin s [tarraing anail] chan eilfhiosam an robh màiri bheag
mi bidh aon chan eilfhiosam bidh e aon uair
chan eil dad a dhfhiosam cha do dh' i- cha do rinn
dìreach f980: uill chan eilfhiosam bh aca tilly
m979: aidh uill chan eilfhiosam cho math s
f980: shiud e chan eilfhiosam gu deimhinne m979: [gàire]
ath oidhche m981: chan eilfhiosam meantairig mi f982: ciamar
trup f980: oh chan eilfhiosam nuair a dh fhàsas
chan eil dad a dhfhiosam tha robin ag obair
siud [boladh] [leigeil anail] chan eilfhiosde an t sìde a
co dhiù f980: chan eilfhiosm979: tha e an dèidh
eil ach eh f980: thafhiosnach eil mmhm m979: chan
co dhiù f980: chan eilfhioso dhia co às a
m979: bha mi gu bhafhiosam gum biodh glaschu blàth
fhreagair a fòn ach donaidhfhiosagad donaidh [censored: sloinneadh] [tarraing anail] òg
ga dhèanamh oh uill m979: fhiosagad a lìon a staigh
aire gu robh cha robhfhiosam bha sa chàr
robh fèithe mhòr shuas [tarraing anail]fhiosagad a bha mar gum
a coimhead air an laoghfhiosagad eh chuala tu gun
uill am machine ga gheàrradhfhiosagad [tarraing anail] fear dhe na
sin air na beinn thafhiosnam biodh nam biodh an
coltach ri f980: [gàire] thafhiosgu bheil aidh m979: lion
dubh is geal thafhiosgum faigh thu fear ach

To view a concordance for a new word, enter here: