SCOTS
CMSW

fhoghlam

See this word as a collocate cloud

nam measg còir do dhfhoghlamtroimh mheadhan na gàidhlig dleasnas
a tha a toirt dofhoghlamtro mheadhan na gàidhlig a

To view a concordance for a new word, enter here: