SCOTS
CMSW

gàidhlig

See this word as a collocate cloud

an aithisg aig comunn nagàidhliga thaobh poileasaidh nàiseanta airson
sàilleibh gainne luchd teagaisg legàidhliga toirt fa near cuideachd
bheil foghlam tro mheadhan nagàidhligair sàilleibh gainne luchd teagaisg
dh fhoghlam troimh mheadhan nagàidhligdleasnas air buidhnean poblach comharraichte
thaobh poileasaidh nàiseanta airson foghlamgàidhliginnleachd airson adhartais a chaidh
air buidhnean poblach comharraichte polasaidheangàidhligullachadh agus thoirt gu buil
do fhoghlam tro mheadhan nagàidhliga gabhail ri luach cultarail
ceanglaichean làidir aca ri buidhneangàidhligagus albais tha e air
ceanglaichean a neartachadh eadar coimhearsnachdangàidhligan alba agus an eirinn
tairgse airson bile na cànaingàidhligtairgse airson bile a stèidhicheadh
airson foghlaim tro mheadhan nagàidhliga thairgse aig gach ìre
airson teagasg tro mheadhan nagàidhligagus a cur ìmpidh air
translation foghlam tro mheadhan nagàidhliggu bheil a phàrlamaid a
am foghlam tro mheadhan nagàidhligmolaidhean leasachaidh a chaidh a
toilichte gu bheil na buidhneangàidhligagus na buidhnean albais a
lagh a thaobh cleachdadh nagàidhlignam measg còir do dh
out by cnag comunn nagàidhlig1997 bòrd gàidhlig na h
current priorities are establishing bòrdgàidhligna h alba extending and
the meek report 6 bòrdgàidhligna h alba gaelic development
comunn na gàidhlig 1997 bòrdgàidhligna h alba gaelic development
remaining two places on bòrdgàidhligna h alba if so
role and functions of bòrdgàidhligna h alba scottish executive
set up the new bòrdgàidhligna h alba the gaelic
new gaelic language agency bòrdgàidhligna h alba who could
reasonable demand exists comunn nagàidhlig1997 in march 2000 alasdair
language each year comunn nagàidhlig1997 p4 also see scotland
nan cànan tha comunn nagàidhligagus biùro eòrpach nam mion
the group includes comunn nagàidhligand the european bureau for
the way that comunn nagàidhliganticipated in its report by
comunn na gaidhlig comunn nagàidhligcnag was set up in
status in scotland comunn nagàidhligcnag was set up in
michael russell if comunn nagàidhligcomhairle nan eilean siar and
local authorities and comunn nagàidhligcould then appear on 17
nairn for the comunn nagàidhligdinner and for the congress
the new gaelic speakers comunngàidhliginbhir nis gaelic society of
language policy 5 comunn nagàidhliginformation about comunn na gàidhlig
census estimates from comunn nagàidhligsuggest that about 7 500
as commented by comunn nagàidhligthe gaelic development body while
gàidhlig information about comunn nagàidhligwww cnag org uk 6
agus thoirt gu buil còirgàidhliga chleachdadh ann an cùirtean
togail cheistean cuideachd mu albaisgàidhligagus mion chànanan eile agus
cultarail eacononmach agus sòisealta nagàidhligdo dh alba a cur
agus còir ainmean agus tuairisgeulangàidhliga chleachdadh agus a dhèanadh
na h albais agus nagàidhliga dhèanamh cinnteach gun tairgear
deidheil a bhith a faicinngàidhligagus albais air an adhartachadh
ag obair an luib nagàidhligagus albais comasach air feum
take evidence from commun nagàidhligand local authorities sooner rather
a cleachdadh chleachd mi faclangàidhligbha dùil agam dìreach togail
the perspective of commun nagàidhligin addition and perhaps more
policy memorandum bile cànan nagàidhligalba gaelic translation the following
phrionnsabalan coitcheann bile cànan nagàidhligalba supported by fergus ewing
smid de sgrìobhadh burns gugàidhligbu toigh leam a nis
deasbad againn agus ann angàidhligagus mu dheidhinn na gàidhllig
ann an rèidio agus telebhiseangàidhligan coimeas ri mar a
had a few tha misegàidhligf746: [laugh] f947: tha mise
f1159: [laugh] f1160: tha misegàidhligmòr f947: so but eh
f746: [laugh] f947: tha misegàidhligmòr m1161: [laugh] f746: [laugh]
mhanaidsear craolaidh gus àite nagàidhligann am meadhanan na h
bhith a leasachadh nan ealangàidhligs1m 606 mr alex salmond
when you hear the thagàidhligagam you know he s

To view a concordance for a new word, enter here: