SCOTS
CMSW

gual

See this word as a collocate cloud

dhomhsa co dhiù bhucaidguala chur dhan stòbha siud
chuir sibh fortan ann angualf982: chos- tha sinn air
s [srùbadh] f982: leth bucaidgualan s àbhaist cha
tha na chuireas tu beagangualis an uair sin a
tha mise a cur beagangualair [tarraing anail] agus an uair

To view a concordance for a new word, enter here: