SCOTS
CMSW

iad

See this word as a collocate cloud

fheàrr leam fhìn gum fàgadhiada fàgadh iad an uair
b fheàrr leam gum fàgadhiada m979: mo thogair sin
gum fàgadh iad a fàgadhiadan uair mar a tha
eil fhios agam de thaiada dèanamh leotha m979: tha
gu leòr [gàire] m981: chaidhiada staigh leotha fhèin oh
iad caoidhteas iad agus bhaiadag iarraidh cuideigin a cheannaicheadh
nach d fhuair iad caoidhteasiadagus bha iad ag iarraidh
ticeadan s nach d fhuairiadcaoidhteas iad agus bha iad
iad feumaidh nach d fhuairiadcaoidhteas na feumaidh gun do
a dèanamh leotha m979: thaiadfhathast gan reic ge ta
a dhèanamh leotha nach eiliadlàn iarann is an gnothach
tha an àireamh a thaiada reic dhiubh air a
bi f980: bidh uill bidhiada' feuch- bidh iad ga reic
aig gèam roimhe s bhaiadga reic direach nuair a
uill bidh iad a' feuch- bidhiadga reic m979: oh aidh
ag iarraidh cuideigin a cheannaicheadhiad[boladh] mmhm m979: ach cha
air cuideigin [tarraing anail] bha thaiadcàirdeil ris f982: oh tha
e beò ach gu robhiadcuideigin dùil aca a mharbhadh
[leigeil anail] chaidh f982: an deachiada staigh [gàire] an deach
a staigh [gàire] an deachiada staigh math gu leòr
iad ann a sin bhaiaddìreach eh f982: an deach
dìreach eh f982: an deachiadm981: tsk [tarraing anail] tha iad
iad a ràdh gu bheiliada dol ga dhèanamh oh
faicinn gu bheil [tarraing anail] thaiada ràdh cha robh an
f980: mmhm mm oh thaiada ràdh gu bheil iad
siud f980: [gàire] cha bhiiada ràdh sin idir m979:
bruidhinn ri feadhainn is bhaiadag ràdh gum faigh thu
ràdh sin idir m979: bidhiadf980: cha bhi s dòcha
e a cantainn gun robhiada dol g- ga dhèanamh
mmhm [neo-shoilleir] f982: a bheiliada dol ga dhèanamh a
f982: oh a nochd thaiaddol ga dhèanamh m981: ehm
a dol g- ga dhèanamhiadfhèin [slugadh] [neo-shoilleir] iadsan f982:
bha an doras dùinte bhaiadga ghlasadh dh fheumadh e
ehm [cnag] [tarraing anail] f982: bidhiada chailleach s dòcha gun
m979: bidh aidh is bidhiada cur f980: chunnaic mi
robh cha robh f980: bidhiadair an rag reothadh an
chan eil ann ach bidhiadfurasda gu leòr is an
saoil am bi oh bidhiadgan ithe aig na barraichean
tha m981: oh tha bidhiadsgoinneil f982: bidh e math
mion chànanan eile agus bidhiadsin air an comharrachadh anns
f982: oh of course bidhiadsin [tarraing anail] m981: alasdair mòr
aidh aidh aidh f980: bidhiaduaireanan a toirt seachad na
alba ag iarraidh agus fhuairiadcead air a shon aonta
a cluich so cha robhiadfeumaidh nach d fhuair iad
sin agad e cha bhiiadfhèin a carachadh a mach
january [?]rudegin[/?] m981: uill thaiada tighinn troimhe an dràsta
dràsta dìreach [?]uill[/?] ma chlìorasiadair an t seachdain sa
eh càl a mun tuirtiadcal a gheamhraidh winter [tarraing anail]
is rudan mar sin thaiadfhathast ris a sin f980:
do chuir mi uilig fhathastiadm981: uh huh mmhm f982:
cluich an dràsta chan eiliadmath sam bith f980: [tarraing anail]
tha gnothach nan daffodils thaiadmun àird sin ach cha
na gèamaichean mòra mun tuirtiadna gèamaichean tha mi creids
[censored: sloinneadh] an ath dhoras thaiada staigh airson na bliadhn
ùr a staigh is thaiadaig a àm tha sin
chuir thu a staigh feasgariadan robh thu fada gan
agad a lìon a staighiadf980: [tarraing anail] oh ma tha
ainmeil f982: [leigeil anail] m981: thaiadcho làidir s an gnothach
gnothach sin f982: a bheiliadmath m981: s an aon
sin oh [gàire] [gàire] thaiadsin math gu leòr oh
na rudan eile a bhiodhiada dèanamh nach biodh mòine
na rudan eile a bhiodhiada dèanamh nuair a bha
rudan mar sin f980: thaiada leughadh a phàipeir an
bhith a bùidsearachd m981: chaidhiada sholas chaidh iad eh
chaidh iad a sholas chaidhiadeh dhan a- an t
iad m981: tsk [tarraing anail] thaiada dol às an rian
ceart tha iad eh thaiada dol dhan ospadal f982:
s iad sin gu bheiliada falbh air a second
robh iad airson a bhaiadair an sgreamhachadh roimhe co
t iongnadh f980: cha robhiadairson a bha iad air
sa mhadainn m981: bha bhaiadann a sin bha iad
mmhm f980: oh bha bhaiadbha iad sin gu math
dhu iad siud aithneachadh thaiadcho seòlta s dòcha gun
mi o tha iad thaiaddath innte sa phàipear cuideachd
m981: bha sin ceart thaiadeh tha iad a dol
tha seonaidh seonaidh shep siadsin gu bheil iad a
oh bha bha iad bhaiadsin gu math seòlta chan
dòigh f980: chan urrainn dhuiadsiud aithneachadh tha iad cho
ach tha mi o thaiadtha iad dath innte sa
a dèanamh cinnteach gun tigiadsiud troimhe an toiseach [tarraing anail]
bhith a mach ach thaiadair an inntinn a dhèanamh
e s e a bhaiadag èigheachd a bh ann
dhiù m979: thia bhaiadag èigheachd f980: uill dìreach
eil fhios agam am biiadag ithe na h uidhir
t àite seo a thaiadag obair air a màireach
ann an solas a thaiadag obair f982: oh right
ùine aca fhèin cha robhiada call airgead mar sin
duine so bha cha robhiada call realy ach an
beag air choireigin a bhaiada cluich so cha robh
aithnicheadh tu ach gun robhiada falbh air camping expedition
mise a smaoineachadh gun robhiadair dhol nuair nach robh
fergus ewing gu n robhiadan làthair aig cùrsa ann
robh gnothaichean ceart [tarraing anail] shioftiadan uair sin ehm an
mheadhan m979: agus an robhiadcha robh rathad no dad
dhan ospadal f982: a bheiliada dol gu dannsa oidhche
s dòcha gun do chuiriadbarrachd busaichean air s bha
oh uill chan eiliadsin oh [gàire] [gàire] tha
tha mi cinnteach gu bheiliadair tòiseachdainn ri feumaidh mi
agus eh coimhead a bheiliad[?]far[/?] nach eil fear dheth
trèanaichean àbhaisteach ach gu bheiliadfon talamh an e f980:
ma choimeadas f982: thi thaiadrudeigein tràth a bheil s
m981: [tarraing anail] a bheil thaiadshuas à steòrnabhagh f982: tha
oh right [casad] m981: thaiadcha chreid mi nach eil
fhàileadh asda nuair a thaiadmarbh f980: oh thiochdais m979:
bhiodh math [?]cuideigin[/?] f980: mharbhiadan turkey truagh mu dheireadh
an trèan s gum falbhiadfhèin s m979:
a nuas na [tarraing anail] thaiaddìreach ainmeil f982: [leigeil anail] m981:
a th ann [neo-shoilleir] thaiadeh f982: oh right [casad]
e a ghaoth a chuireasiadromhad f982: sin agad e
àm tha sin ah thaiadsin rudeigin f982: [neo shoilleir] m981:
a call ùine is thaiadtha e rudeigin f982: uh
[censored: sloinneadh] [tarraing anail] òg s thuirtiad coltach gun e s
leann a gheibh mi thaiadeh [tarraing anail] h uile duine
[tarraing anail] m981: alasdair mòr isiadsin ach chan eil fhios
eil fhios agam cha ghabhiadfaithneachadh nam biodh nan gabhadh
chòrd e riutha sin bhaiada slaighdeadh thall s a
dhia co às a thàiningiadmm uill bha e gu
sàilleabh an rud a thaiada creidsinn ann tha mi
fear tha marshalls cambridge thaiada cur thugamsa leabhar a
e a tilleadh m981: thaiada tilleadh a màireach aig
taobh a chèile s thaiadair feadh an àite astar
dhan ospadal m981: agus thaiadair uill s e rudeigin
tha sin s tulips thaiaddìreach mu òirleach bhon talamh
h uile duine s thaiadeither all electric na m979:
ann an dath a thaiadf980: mmhm m979: aidh f980:
bliadhn ùire uh huh thàinigiadm981: co an tàinig eh
na m979: och chan eiliadach a bruidhinn mu dhèidhinn
daoine a nist chan eiliadairson dìreach chan eil mòine
thu a smaointinn gun dèaniaddad sa f980: oh aidh
na tramps f980: na aidhiadsin uh huh m979: aidh
faithneachadh nam biodh nan gabhadhiadfaithneachadh dh fhaodadh tu chuirte
de loidhneachan an sin siados cionn a chèile s
rinn e rinniadfeasgar an dèidh bhith a

To view a concordance for a new word, enter here: