SCOTS
CMSW

làidir

See this word as a collocate cloud

an alba agus tha ceanglaicheanlàidiraca ri buidhnean gàidhlig agus
[leigeil anail] m981: tha iad cholàidirs an gnothach sin f982:

To view a concordance for a new word, enter here: