SCOTS
CMSW

leisten

See this word as a collocate cloud

hale hypothek gin ye lleisteneydentlie afoir a set tilt
mukkil o a rousch tileistenti z yairn about clogs
s horrid kittlie dist nouleisteninglis pit me in the
garred thaim set quaet anleisteneftir giein the maitter a

To view a concordance for a new word, enter here: