SCOTS
CMSW

mhaoinichte

See this word as a collocate cloud

fiosrachaidh agus airson pròiseactan comhaoinichteairson a phoball a chur

To view a concordance for a new word, enter here: