SCOTS
CMSW

nach

See this word as a collocate cloud

take us erm [laugh] eulennacha- nach athen tragen i
erm [laugh] eulen nach a-nachathen tragen i d be
bhliadhna seo idir even gednachdèana- even ged nach passaigeadh
do chleachd iain fearchar rothachnachdo chleachd e a ghàidhlig
iognadh orm a chinn chomhairlenachdo chleachd iain fearchar rothach
ged nach dèana- even gednachpassaigeadh tu a bhliadhna seo
uisge fhad s fhad snachbi i garbh f980: tha
dìreach bha mise a smaoineachadhnachfhaigheadh fàd far a pholl
gu bràth uill ged na-nachfhaigheamaid fàd dheth am bliadhna
cho garbh m979: oh thiochdaiseannachtu tha slack f980: bidh
cheannaich feadhainn tòrr ticeadan snachd fhuair iad caoidhteas iad
so cha robh iad feumaidhnachd fhuair iad caoidhteas na
tòiseachdainn air breith s dòchanachbi e m981: fhad s
bi e m981: fhad snacheil am beathach aige fhèin
m979: oh uill fhad snachtèid sinn a phakistan bidh
tha mi toilichte a radhnachbi sin na dhuilgheadas nuair
mi a radh nach uhnachuh following is the simultaneous
orm feumaidh mi a radhnachuh nach uh following is
[neo-shoilleir] m981: [tarraing anail] tha f982: nachd fhuair mi dìreach leabhar
a th ann [casad] m981: nachd fhuair mi fear tha
tòrr daffodils agams air a'chù-nachdo fhuair mi an uiridh
eh bhos cha ruig minacheil kenny tha e gus
allen a nochd an robhnachrobh e a bhos m981:
robh iad air dhol nuairnachrobh sibh a tighinn dhachaigh
taigh s fheàrr dhomh m981: nachtu tha a falbh dhachaigh
dòcha tha mi an dòchasnachbi i a tighinn air
[cnag] tha mi an dòchasnachbi s f982: och cha
aidh [srùbadh] f982: tha tòrrnachdo chuir mi dhan freezer
an rud siud air [neo-shoilleir]nacheil seòrsa de gym s
eh brot a dhèanamh leothanacheil iad làn iarann is
cho op m981: [cnag] nachrobh e neònach bha mise
eil m979: uill s dòchanacheil ach eh f980: tha
am flat agamsa is ibroxnacheil ach f980: s e
se call a th annnacheil ar caraid ann an
agus a leughadh an aithisgnacheil cùisean buileach cho dubhach
sin dìreach tha sin a' ciall-nacheil eh eadar am flat
coimhead a bheil iad [?]far[/?]nacheil fear dheth na beathaichean
mach air a f980: ohnacheil fhios gu bheil nach
oh uill chan eil rathadnacheil m981: mmhm tsk f982:
no dad a nochd m981: nacheil mise chan eil mi
ach eh f980: tha fhiosnacheil mmhm m979: chan eil
tha e cus nas tioraimenacheil s ann taobh sholais
tha iad cha chreid minacheil taxis aca f982: oh
nach eil fhios gu bheilnachrobh uaireigin ann s e
chan eil m979: [gàire] f980: nachsguireadh tu a bhruidhinn air
m979: aidh sin an dòighnachdìreach f980: cuimhne agad an
an t uramach ruairidh dòmhnallachnachmaireann dh eadar theangaich e
nach robh s e callnachrobh camara againn airson gum
o chruthaigheachd m981: s callnachrobh s e call nach
an robh a mhòine againnenachann m981: [neo-shoilleir] ach tha
mhonaidh thall fada c- coltachnachrobh aidh f982: tha i
bha sin is cha mhòrnachrobh e dìreach mar a
mòr ron sin s callnachtuirt cha robh och f982:
do cheann m979: s dòchanachfheum mi sin a chur
ris nuair a bha enache fea- m981: [neo-shoilleir] an
a bhiodh iad a dèanamhnachbiodh mòine is cuideachd faochagan
m979: rud gu september f980: nachfhaigh bhiodh bhiodh feadh- oh
f982: bha m981: o uillnachdeach an tractar mòr ron
m979: aye f980: rudnachcòrd riumsa [boladh] m979: ah
gu math f980: uh huhnachbuidhe dhuibh m979: bha e
a bhios i ag ithenache [tarraing anail] tha i an
[tarraing anail] an gnothach tha sinnachitheadh i feòil mairt na

To view a concordance for a new word, enter here: