SCOTS
CMSW

rioghachd

See this word as a collocate cloud

comataidh air a steidheachadh sanrioghachdaonaichte a tha air a
agus rèiteachadh na bliadhna sanrioghachdaonaichte tha comataidh air a
aig ire alba agus anrioghachdaonaichte theid fĂ ilte a chur

To view a concordance for a new word, enter here: