SCOTS
CMSW

ris

See this word as a collocate cloud

anns am bithear a deiligeadhrisa ghàidhlig agus albais sa
seo a beantainn gu sonraichterisan dòigh anns am bithear
a coimhead air adhart risrisan turas sin chaifh tòrr
mi a coimhead air adhartrisris an turas sin chaifh
chlann tha e a còrdadhrisa chlann co dhiù a
comisean eòrpach a cur maoinrisa phròiseact airson a bhliadhna
[?]aidh[/?] f980: as coireachrisa sin as coireach
a cuir mo làn thaicrisa bharail a tha sin
alba airson taic a churrisa ghàidhlig gu h àraid
dh alba a cur taicrisa phàirt a tha riaghaltas
bi stewart a bhos còmhlarisa bheil m981: tha tha
a bha ag obair còmhlarisnuair a bha e nach
s e fireannaich a bhiodhrismar bu trice sna h
robh cha robh mòran rudrisan canadh tu nine to
an blank her droukit fleecerisup an doun wi shalla
aidh oblivion aidh f980: risa bha e coltach leis
mar sin tha iad fhathastrisa sin f980: oh
cha robh mise a bruidhinnrisa chailleach a nochd idir
no chanas turisan an t àite a
beagan mònadh a dh fhàgadhrisna taobhannan rud a th
a dhol a dh èisteachdrisan duine tha sin a
na b fhaide a nuasrisan rathad uill chun na
a dhèanamh a ghnothaich comhlarisf982: oh och ma tha
[tarraing anail] bha tha iad càirdeilrisf982: oh tha tha tha

To view a concordance for a new word, enter here: