SCOTS
CMSW

roinneil

See this word as a collocate cloud

steach mion chànainean is cànaineanroinneila tha air an sònrachadh
air chois aig ìre ionadailroinneilnàiseanta agus eadar nàiseanta le

To view a concordance for a new word, enter here: