SCOTS
CMSW

seo

See this word as a collocate cloud

bu trice sna h eileananseoco dhiù m979: bhiodh
e dha na h eileananseom979: aidh aidh cha robh
tha cliù aig an ionadseoann an raon teagasg agus
an riochdachadh air a chomataidhseoleis an ionad albannach airson
chànan nam buill den bhuidhinnseotha ionad stòrais a chànan
fhàs nas blàithe cuideachd ehseoan t àite as blàithe
passaigeadh gun gun a bhliadhnaseoidir even ged nach dèana-
nach passaigeadh tu a bhliadhnaseom979: gheibh aidh uill gheibhinn
a dearbhadh agus faodaidh miseoa radh a dearbhadh an
chuspair an deasbad a thaseoagus cuideachd mar a rinn
na còirichean agus na dleasnasanseoair an sgrùdadh agus air
s a phàrlamaid a thaseodeasbad dhe n t aon
irene nicgùgan airson an deasbadseofhaighinn tha mi an còmhnaidh
sàs nan aonar san obairseoagus tha mi air leth
s a phàrlamaid a thaseomar a tha cuimhne againn
aontaicheadh rhona brankin leam anseotha mi a smaoineachadh ged
roinn eòrpa theid am maoinseoa chleachdadh airson iomairtean fiosrachaidh
h uile àm agus thaseoa gabhail a steach bliadhna
thaobh burns tha ball anseolewis dòmhnallach athar an t
f982: [casad] m981: an taighseoa th aca ri dhèanamh
an t sìde cho donaseoan taigh fhèin cho blàth
e mus tàinig an seodhan taigh f980: uh huh
a thàinig electricity dhan taighseom979: aidh aidh aidh f980:
e blàth gu leòr anseoco dhiù f980: chan eil
feum a dheanamh den bhliadhnaseoa chum am maith fhein
an dèidh bhith timcheall anseoam ferret [neo-shoilleir] f982: [neo-shoilleir]
dheth na beathaichean a thaseoan dèidh bhith timcheall an
anns a ghnothaich a thaseogu fìrinneach tha riaghaltas na
anns a phròiseact a thaseogu m biodh sinn a
a deanamh san am ullachaidhseocha chrion an taic a
leis an uidheam a thaseoeh tha e a dol
dhan a- an t àiteseoa tha iad ag obair
i fuar an anseodìreach f982: oh bha i
cho math dhut fuireach anseoma tha f980: eadar a
gheamhraidh m979: wasteadh away anseof980: mar gum biodh na
eil ar caraid ann anseoa dèanamh eh [tarraing anail] an
m979: uill chan eil anseoaidh tha an t uisge
eil sin m979: aidhseosin an dòigh as fheàrr
dorsan ach tha a ghluasadseoa beantainn gu sonraichte ris
tha a tachairt anseof980: shiud e chan eil
ann an july às aseom979: sin nuair a tha
dìreach mm an t seachdainnseotighinn dìreach tha bucaid no
then m1008: mmhm m1007: seoseois another word that is
right then m1008: mmhm m1007: seoseo is another word that
bha a staigh roimh nseobha mi toilichte a chluintinn
iarraidh an luib a ghluasaidseoa choilionadh chan e a
ach cha robh ann anseoach eh coimhead air tunnagan
to them quite often m1055: seobeing here giving it take
and and in english conversationseothat s giving something to

To view a concordance for a new word, enter here: