SCOTS
CMSW

thall

See this word as a collocate cloud

[?]beagan chnapan[/?] den t seana mhonaidhthallfada c- coltach nach robh
sin bha iad a slaighdeadhthalls a bhos m979: bha

To view a concordance for a new word, enter here: