SCOTS
CMSW

thathar

See this word as a collocate cloud

a com pàirteachadh sa bhliadhnathathara sùileachadh gum bi farpais
cha chrion an taic athathara toirt dhan ghàidhlig agus
s a chòrr s athatharag iarraidh an luib a
anns a phlana gniomh athatharag ullachadh aig an àm
san aon doigh s athatharair a bhith a deanamh
nithean cudromach mun bhliadhna athatharan dòchas a bhios na

To view a concordance for a new word, enter here: