SCOTS
CMSW

thoirt

See this word as a collocate cloud

rinn buill eile taing athoirtdha irene nicgùgan airson an
amas na bliadhna mothachadh athoirtdo shluagh na roinn eorpa
comharraichte polasaidhean gàidhlig ullachadh agusthoirtgu buil còir gàidhlig a

To view a concordance for a new word, enter here: