SCOTS
CMSW

ticead

See this word as a collocate cloud

f980: tha thaticeadairson na gèamaichean mòra mun
f980: tha e cho doirbhticeadfhaighinn airson na gèamannan mòra

To view a concordance for a new word, enter here: