SCOTS
CMSW

tighinn

See this word as a collocate cloud

[?]gille chaluim seonaidh[/?] nuair a bha thutighinna bhos [tarraing anail] m981: cha
nuair a nochd anne atighinna dh iarraidh plangaid na
bochd a tha aca ritighinna mach às an sgoil
mm an t seachdainn seotighinndìreach tha bucaid no dhà
[?]chan e[/?] f980: tha sneachd atighinnm979: uill chan eil an
e f982: bha sinn atighinnna b fhaide a nuas
a bhios i sin atighinns dòcha [?]gun tig i mach oidhche[/?] shathairne m979:
m981: cha b urrainn dhatighinna nuas ach cha robh
[gàire] f980: being eile atighinna nuas mmhm m979: ah
tha am pàipear fhèin airtighinnair adhart gu math seach
ann fad a mhìos satighinnf980: [tarraing anail] [leigeil anail] eh eh
m981: uill tha iad atighinntroimhe an dràsta agus eh
dòchas nach bi i atighinnair a oh cha chanainn
fhios agam bh atighinna staigh air an doras
air an t seachdain satighinni [neo-shoilleir] m981: aidh dìreach
nuair nach robh sibh atighinndhachaigh bha mi a smaoineachadh

To view a concordance for a new word, enter here: