SCOTS
CMSW

toilichte

See this word as a collocate cloud

roimh n seo bha mitoilichtea chluintinn gu robh winnie
chinn chomhairle agus tha mitoilichtecha rìribh gu bheil mi
iarraidh bruthainn idir tha thutoilichtegu leòr dìreach mar gum
agus tha mi air lethtoilichtegu bheil na buidhnean gàidhlig
sa bhliadhna agus tha mitoilichtea radh nach bi sin

To view a concordance for a new word, enter here: