SCOTS
CMSW

wakeful

See this word as a collocate cloud

waucht swig wauken waken waukrifwakefulwaur worse waw wall wecht
wauken a waken waukrif awakefulwaw n wall wean n
waucht v swallow waukrif awakefulwaw n wall wecht n
wauken v waken waukrif awakefulwaw n wall wede v

To view a concordance for a new word, enter here: